Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klienci Indywidualni - Kredyty

I  GOTÓWKOWE KREDYTY KONSUMENCKIE

Kredyty konsumenckie

Udzielane są na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania.

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt w rachunku może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na takie same okresy bez konieczności składania odrębnego wniosku.

Warunkiem otrzymania kredytu jest:

wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:

Kredytobiorca posiada w Banku rachunek typu POL-konto:

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu.

Kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku, którego średnie miesięczne wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek wynoszą do 500 PLN włącznie.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30 000 PLN.

II KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

Kredyt mieszkaniowy

Okres kredytowania do 30 lat
Kredyt przeznaczony na cele związane z zakupem lub budową budynków, 
zakup lokali mieszkalnych oraz na remonty. 

Różne formy spłat rat kredytowych i odsetkowych. 
Minimum formalności, krótki czas oczekiwania.

Kredyty konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  1. Kredyty hipoteczne w Banku udzielane są w PLN.
  2. Kredyty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej), a środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie kredytu.
  3. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być wykorzystany na:

1)   zakup działki budowlanej;

2)   zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)   nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)   nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5)   przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6)   wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)   generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)    zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

8)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

9)   refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-8 , jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania w przypadku kredytu „Mój Dom” wynosi od 5 do 30 lat.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

W przypadku „Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego” oraz kredytu „Mój Dom” na zakup działki budowlanej okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.

Wersja XML